Elger på Fokstumyra

I følge Miljødirektoratet er naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Fokstumyra på Dovrefjell i Dovre kommune er Norges første naturreservat og ble vernet så tidlig som i 1923. Området har ramsarstatus; er på Ramsar-listen over spesielt vernede våtmarksområdet. Fokstumyra ligger ca 950 moh, består av myr og våtmark, og er et svært viktig område for våtmarkfugler, både trekkfugler og hekkende fuglearter. Her kan du oppleve sjeldne fuglearter som myrhauk, blåstrupe, brushaner og traner, for å nevne noen. Den beste tiden å observere fuglelivet er i perioden mai-juni. På Fokstumyra kan man også observere elg hele året, også ofte lett synlig fra E6. Vi så elg på så godt som alle sykkel- og bilturer langs Fokstumyra denne sommeren. 

Fra parkeringsplassen går en ca sju km lang, merket sti gjennom reservatet. Turen er en rundløype, som kan gås begge veier, og som er godt tilrettelagt med skilting, merking og gangbruer. Langs stien er det bygget et observasjonstårn. Fra tårnet får du et godt overblikk over området og fugle- og dyrelivet. Ut.no har flere turforslag.

Vær oppmerksom på at det er ferdselsforbud utenom den merkede stien i perioden 1.mai til 1. august. Ferdsel langs stien bør kun foregå mellom kl. 07 og 23. Hunder holdes i bånd, og det er forbudt å tenne opp bål underveis.

Avkjøringen fra E6 er ved Fokstugu gard ca. 10 km nord for Dombås.

Kart:

Noen bilder fra turen: